به یکی رو می دهی!
ببینی چه کار می کند!
بعد گوشش رو می گیری!
نگی حواسم نیست!
931203