از بچه 5 ساله در برنامه ای از شبکه 3 پرسیدند از چیه سریال ماهواره که تعریف کردی!
خوشت آمد!
موهاش رو درست کرد و گفت!
اون دختره بین چند تا دختر از همه زیبا تر بود!
931203