تنها دوست داشتن نیست!
همه چی باهاش حل نمی شود!
زیر یک سقف در یک زندگی می توانی کنار هم با تمام مسائل مربوط همراه و هماهنگ و راضی باشی!
اگر این باشد میشه دوست داشتن!
زندگی خوب!
931203