قدیم ما می خواستیم با غریبه ازدواج کنیم!
بقیه میلی نداشتند!
گفتیم خوششان نمیاد!
تنها میشیم!
حالا آشنا ها با غریبه ازدواج کردند!
ما تنها شدیم!
این بازی چند چند میشه!
به نفع داور!
931203