وقتی توقع ات منطقی باشد!
کمتر کسی باهات سر ناسازگاری دارد!
مثل بچه ای که نق می زند اینو می خوام!
اما شرایط و موقعیت اش الان نیست!
توقع ات منطقی باشد!
هم خودت آرامش داری هم دیگران!
931204