بدم میاد یک بی سر و پایی در مورد خانواده ام و خصوصا ناموس ام فکر اشغالی داشته باشد باید بدم دست داعش پخ پخ!!
931204