امان از گشنگی این بشر!
مراقب این مدل دو پاها باش!
مراقب باش!
931204