مار از پونه بدش میاد در خونه اش سبز می شود!
چقدر متنفرم از این مدل وحشی ها در هر شمایلی و جنوری که باشند!
931207