حالا اونهایی که ازدواج کردند!
تو رو و امثال تو را تحقیر می کند!
اول بخاطر اینگه شاید تو اینطوری گناه کاری!
یادم نمیاد بردارهام گناه کار باشند!
حتی از تویی که ازدواج کردی پاک ترند شکر خدا!
طرف اگر در زندگی جایی اشتباه کرده و شرایط ازدواج یا آدم مناسب رو ندارد این تنها گناهش هست!
درسته ازدواج نکردن وجه خوبی ندارد!
بین کسانی که متاهل باشند!
انگشت نما می شوی!
طرف فاحشه بوده حالا ازدواج کرده!
آره مسئولیت های زندگی مشترک رو همه دوست دارند!
تنها نبودن،داشتن فرزند،تلاش برای اداره زندگی مشترک و اهداف مشترک و...!
آره تنها گناهم نداشتن شرایط مناسب و آدم مناسب هست!
ما گناه کاریم تو فرشته!
همین که هر چی هستی آدم باشی!
شرت به کسی نرسد خودش نعمت است!
تو به فکر منافع خودت باش!
که شیطان رو اینجا درس می دهی!
کافیه طرف کامل بشناسد تو را!
همین برایش کافی هست!
آره آدم باید بدونه با چه وحشی داره زندگی می کند!
این شرط لازم برای ازدواج و کافی برایش هست!
خود پیامبر هم اینو فرمودند!
طرف یک وحشی بوده حالا چند تا شده!
اینو نمی خوای!
931208