اگر کسی زمینه سو استفاده رو برای دیگران ایجاد نکند!
کمتر دیگران اجازه سوء استفاده پیدا می کنند!
هر چند سوء استفاده گر وحشی اسمش روش هست!
مثلا می تونه یک گشنه بدبخت باشه!
گشنه به تمام معنا!
931211