وحشی تر از اینها فراموش کردم با تمام اشغال بودنشان!
درس هایی رو یاد گرفتم!
کامل تر شدم!
اونها که غریب بودند!
اینها که از رگ خونی آرزویم تنها اینه به شرف امام حسین نباشند!
931220