اشتباهات ات اغلب دامن خودت و دیگران رو می گیرد!
با آگاهی و شناخت بد و خوب رو بشناس!
تا موفق باشی!
940111