میون حذف و اضافه ها لحظات عمرت هدر نرود!
این تنها سرمایه عمرت هست!
931214