خوب باش!
سعی کن!
اشتباهات رو درست کنی!
کمتر اشتباه کنی با آگاهی و شناخت!
تاموفق باشی!
آدم کم اشتباه مثل دیکته کم غلط هست!
940111