امروز ادامه خانه تکانی و بنوعی کتاب تکانی!
بهترین دوستانم!
الهی همیشه بهشان سر بزنیم!
یاد گرفتم از سرکه برای تمیز کردن گچ استفاده کنم!
داشتم جایی رو لکه گیری می کردم!
ظرفش تمیز نمی شد!
جستجویی و سرکه رو انتخاب کردم!
کمک کرد بهتر پاک شود!
شد مثل اولش!
ماهی که گناه داره بگیریم!
سبزه هم که میگن غلات رو هدر ندهیم!
می مونه چی سلامتی!
931217