در این دنیا تنها کسی که به فکرت هست خودت هستی!
نه غیر تو !
اینو یادت باشد!
وقتی خودت به فکر خودت نباشی!
خودت دلت برای خودت نسوزد!
هیچ کس دیگه نیست!
هیچ کس!

931215