وقتی جای شغال ها رو کفتارها بگیرند!
گوشت قربانی نمی تونه بی صاحب باشه!
بلاخره یکی سراغش میاد!
931215