بعضی ها تا پوست نیاندازند نمی دانی!
نمی دانی زیر پوست شان تمساح هست یا مار مولک یا مار و عقرب و ...!
چه جنوری هست!
کمی صبر کن!
931216