وقتی یک الاغ وسط کوه عر می کنند!

انعکاس اش هم یک عر بلند تر هست!

یک احمق هم همین هست!

انعکاس رفتارش بیشتر است!

مراقب هم نشین ات باش!

940111