بهتره کشورهای فقیر رو الگو قرار بدهیم اونهایی که در نداری راه بهتر شدن و زندگی رو یاد گرفتنه اند!

دیگه قبل هم ملت ثروتمندی نبودیم در تاریخ گرسنگی و قحطی و سختی همیشه سر سفره زندگی مردم ما بوده است!

940111