در این سالها هر قدم برداشتم درسی آموختم!
بخشی از زندگی رو یاد گرفتم!
آدمها رو شناختم خودم و زندگی را!
بسیار زیبا هر چند خیلی سخت!
931223