ما میگیم سریال های کره ای همش داخلش توطئه و فتنه هست!
من خودم در این سالها بخشی از یک سریال بودم!
که با سریال های کره ای فرقی نداشت!
قدرت طلبی!
منفعت طلبی!
و....!
931223