اگر خودت به بهتر شدن خودت کمک نکنی!

از کسی دیگه انتظار اینو نداشته باش!

اینو یادت باش!

940110