از این وحشی های گشنه بی شرفی که در این سالها دیدی زیاد هستند!

هر جایی هستند!

چه غربت چه هر جای دیگه!

مراقب آرامش خودت باش!

آرامش ات لازمه ساختن زندگی هست!

940110