آرامش ات رو حفظ کن!

آرامش ات لازمه زندگی هست!

عاقل باش!

عاقلانه رفتار کن!

تا کارهایت بهتر باشد!

هر کاری نیاز به داشن لازم برای خودش دارد!

دور باش از وحشی ها!

دور!

940110