طرف اشغال فکر می کنه این سالها هر وحشی گیری مثل ذات کثیف اش کرده من یادم میره بیشعور!
تو همون وحشی هستی که جلوی وحشی های امثال خودت دم تکان می دادی شان معاشرتتت ات با همان وحشی های هست ببینم کی میاد وحشی زاده هات رو بگیره!
چقدر وحشی گشنه در این سالها تجربه کردم!
خدا نصیب هیچ کس نکند هر مدلش رو!
چقدر در این سالها آزار دیدم!
برای منافع یک مشت وحشی!
آنهایی که نمی شناختم و اسم فامیل تنی داشتند رو بهتر شناختم!
کلا چقدر وحشی رو کشف کردم!
آزمایش خوبی بود!
برای شناخت خودم این وحشی ها!
برای کامل تر شدن ام!
یاد گرفتن بهتر زندگی!!!
کلا هم آخور یک وحشی امثال هم تفکر با خودش هست هم منش با خودش!
یادم نمیره وحشی آمده بود عروسی پسر عمویم که زن غریب گرفته بود گفتم این هر جایی نمی رفته رفته عروسی این وحشی!
بعدها فهمیدم این وحشی هم یکی مثل این وحشی ها رو چند سال می خواسته رفته تجدید بیعت کند با آرمانهای وحشی ها!
میگیم وحشی ها هم آخور با هم هستند از لحاظ فکر و رفتار!
خوب شد نبود این وحشی ها بهتر از بودنش شد مثل همیشه خدا ریشه شون بکند در زندگی آدم پیداشون نشود هر مدلش رو!
940109