درسته شاید نگاه ام به افراد این سالها در زندگی ام  نصفش برای بخش مادی بوده چون خودم توانش رو نداشتم می خواستم یک نفر کنارم کمک باشد تا زندگی بهتر بگذرد و نقص ها کمتر شود اما حالا می بینم حاضرم هیمن نداری ها باشد حل می شود اما اخلاق خوب و آدم خوب کنارش باشد تا همراه خوبی برای زندگی باشد طعم زیبای زندگی!
بعد تحصیلات و ظاهر!
من اخلاق ات را با پول و زیبای و هر هوسی دیگه عوض نمی کنم!
940104