طرف میره دستشویی اونجاش رو شاید تمیز کند!
اما دندون های خودش رو چی!
یعنی دندون از اونجا لازم تر نیست!
موقع خوردن بهش فکر نکردی!
پیر شی دردش تا ابد یادت می ماند!
940109