وایبر رو هم میگن  مال وحشی های صهیونیست هست!
فیس بوک هم...!
دیگه چی!
اونجا اسم و فامیل افراد و ... دارند!
اینجا شماره ها!
ایمیل و ...!
این وحشی ها همه جا هستند!
برای چی!
خدمت رایگان دارند!
اگر داخلی ها این کار رو بکنند شبکه های این وری بر شکست می شوند!
ایرانول!
و...
940108