تا زمانی که امثال داعشی ها یا همان وحشی ها هست!

باید مراقب باشی!

این واژه یادت نرود!

وحشی!

همه جا هست!

940108