روزهای آخر سال و پایان خانه تکانی!
هفته پیش برف بی سابقه ای داشیم و کلی خوش گذشت اون هم در اسفند ماه!
من هم مشغول عکاسی!
امثال هم خدا مهرش رو نشان داد زمانی که امید ها کمرنگ شده بود!
خدایا شکرت برای شادی مردم!
931224