دلم آشوب داره!
برای فتنه هایی که در دل رشد می کنند تا به اجرا نزدیک شود!
کی این آرامش می خواد بماند!
دلت میاد!
خودت وقتی به فکر خودت نیستی چرا دل دیگران برایت بسوزد!
این همه بی شرمی!
این همه درد درمان شد!
اینها هم تمام می شود!
به چه قیمتی!
چقدر بده کسی رو نخوای دورت باشد!
931224