یک تجربه!
یا فرشهایت رو ندهی قالی شویی!
یا یک قالی شوی خوب بشناسی که به کارش اعتماد داشته باشی!
یا موقع عید فرشهایت رو ندهی!
9361225