دیدی بعضی ها میاند روی تنه درخت یادگاری می نویسند!
بخدا این هم جون داره!
رنج می کشد با یادگاری های تو!
اینجا جایی برای خودنمایی نیست!
آدم هم مثل همین!
931225