گردش روزگار بهت درس هایی خواهد داد وقتی در مسیرش حرکت می کنی!
با این درس ها شناخت و آگاهی ات بیشتر می شود!
یک سال دیگه گذشت و این آخرین روزهایش هست!

برای سال دیگه چه طرح و نقشه ای برایم رقم زده اند!
می دونم دورم چه خبر هست!
آدم با نشانه ها به درک و شناخت می رسد!
آخر هم همان وحشی هایی که زندگی ام را به گند کشیدند صاحب زندگی ام خواهند شد!
دیگر اعتراض نمی کنم وقتی همه راهها برایم بسته است!
انگار آدم باید بدبختی خودش را بپذیرد!
دیگر اعتراض نمی کنم!
زندگی هست!
مهم این است خودت خوب باشی!
و یادت نرود در کنار وحشی های اشغال لجن هم می توانی سبز باشی و خوب!
سبزباشید در این شکوفه دم بهار!
خوشبخت باشید همه شما!
931228