امثال مستند سازی و عکاسی رو تجربه کردم!
هر دو تجربه خوبی بود!
931228