فردا که پیر بشی ناتوان کی می خواد مراقبت ات باشد با هزار ناتوانایی!
در این دنیای وحشی های گشنه!
کی می خواد خرج زندگی ات رو بدهد!
940103