فلشم به دیار باقی شتافت!
Superior Series RB19 USB Flash Drive


آدم جنس خوب حالا از هر جنسی رو یادش نمی رود!
آدم باشه یا وسیله و ...!
شاید بی دقتی من بوده در رعایت نکردن نکات ایمنی!
خوب کار کرد!
یادش گرامی!
حیف!
940104