چرخ روزگار در حال چرخش هست!
نگاه کن خودت رو کجای این چرخ قرار می دهی!
جای خوبی قرار بگیری و موفق باشی!
خوب باشی!
940104