وحشی گشنه زیاده!
مراقب خودت باش!
مراقب!
مراقب آرامش ات،که نداشته باشی هیچ نداری!
مراقب همه چی!
930105