حاشیه ها نگذار تو را از متن زندگی دور کند!
از زندگی کردن!
940106