بـــاور کـن!
دیــدن هـــر بــامــداد!
اتـفــاق ســاده ای نیـست!
خــوشـاینــد است و تـکــرار نـاپـذیـر ...
گنجـشک هــا بیخــود شلـوغش نمی کنند... !