ماهی هرگز با دهان بسته صید نمیشود!
رازهایت را فاش نکن,بعضی ها در آرزوی صید یک اشتباه در انتظارتو نشسته اند!