هر آدم زیبـــــایی دوســـت داشتنی نیِــــــــست... ولــــــــــی بــی شک هر آدم دوســــــــت داشتنی , زیــــباســـــت...