از حکیمی پرسیدند:چرا از کسی که اذیتت می کند انتقام نمی گیری؟
با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری؟